Tình hình là em đang có kế hoạch sửa sang sắc đẹp ,mẹ nào có kinh nghiệm chỉ em cái thank các mẹ nhiều