Đến tầm tuổi nào trẻ có thể hiểu được khái niệm: TIẾT KIỆM thưa BTC?


trẻ có suy nghĩ khá đơn giản, nếu dạy quá sớm mình lo trẻ chưa hiểu thấu đáo, dễ dẫn đến hiểu sai. Mà dạy muộn quá thì...trẻ hình thành tính cách rõ ràng lại càng khó.


Cảm ơn BTC