Sao giảm cân lại khó đến thế !!! Chán quá, từ mai quyết làm theo cách trên trong 5 ngày xem có chuyển biến gì không..chỉ muốn giảm từ 3-5 kg thôi mà :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((