eo...Đúng là muốn làm đẹp thì phải đầu tư rùi... Thôi, em thu nhập thấp chịu péo, xấu thôi, để dành xiền mua sữa cho con.