Hello, Vietnamese! I am a student attending Sunchunhyang University in Korea. We are working on a project for manufacture and sell mask packs in Vietnam, so we would appreciate it if you could participate in a short survey!

(Xin chào các bạn Việt Nam. Tôi là một sinh viên đang học tại Đại học Sunchunhyang ở Hàn Quốc. Chúng tôi đang thực hiện một dự án sản xuất và bán mặt nạ ở Việt Nam, vì vậy chúng tôi rất cảm kích nếu bạn có thể tham gia một cuộc khảo sát ngắn!)

https://forms.gle/gpjcgMz4mHLueMYt7