tình hình là em mới bít về sản phẩm làm trắng này, chị em nào đã dùng qua cho em ý kiến với ah269261