Chả là tết tới em ăn nhiều dưa kiệu,nước ngọt zới bánh mức quá nên bây giờ mặt em đang biểu tình >