Lo chân lông em bi thâm ở chân và cánh tay. Em bi tu nho không biết co me nào bi như vậy ma khỏi rồi ko a. Chi em với