Thủ gì thì thử nhưng thử việc thì nhất định cần làm hợp đồng thử việc. Làm hợp đồng thử việc nhưng cần hiểu quy định pháp luật liên quan đến vấn đề thử việc. Hiểu quy định để đàm phán, ký kết một bản hợp đồng thử việc chuẩn nội dung, hình thức là vô cùng quan trọng. Điều này giúp bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ chính đáng của các bên tham gia ký kết.

Tham khảo: Mẫu hợp đồng thử việc chuẩn pháp luật lao động

hình ảnh