Thực sự đã có sóng vì dong tiền dang do về các khu công nghiệp