Trước giờ không ai có cái nhìn thiện cảm với người thứ ba. Nếu 1 ngày nào đó có người thứ 3 xuất hiện ? Khi đó mình sẽ làm gì mn?