Mới viết xong một đoạn nhưng không còn tâm trạng để viết tiếp. Mong các mẹ chia xẻ ở bài có phải chồng đang say nắng không để tôi biết cách mà quản lý chồng với nhé