Hi mọi người, em nên làm thế nào khi chồng không tâm lý, mà ngược lại con nóng nảy vũ phu...