Chi?noi tu khi sinh be' ỉn chong e thay đổ khá nhiều nhuong nhin e nhieu hơn cởi mở hơn vui vẻ hơn nhưng vẫn k chịu nghe lời e va k tâm lý,hic,e k biet fai lm sao