Như thế nào là đúng người đúng thời điểm?

Cả nhà mình đã bao giờ gặp đúng người mà sai thời điểm để không biết mình nên làm gì cho đúng chưa?

Và nếu sai người đúng thời điểm thì có khác nhau không?

Xin ý kiến của những người từng trải

Ký tên: 

CHARM LẠC DƯƠNG

hình ảnh