Có lẽ tôi đang chơi với lửa.Tôi muốn quay lại ko muốn như thế nay nữa...Mệt mỏi quá