Tôi năm nay 25 tuổi, tôi vừa kết hôn được hơn 1 tháng thôi! Nhưng hiện tại trong lòng tôi có 1 ý định mà nói ra tôi biết chắc sẽ bị chửi là khùng là điên là thiếu suy nghĩ, nhưng tôi không biết phải làm sao..?! Tôi muốn LI HÔN. Chỉ hơn 1 tháng nhưng tôi