Gởi mọi người,


Ở đây mình không bàn đến mấy anh hũ chìm, nhậu say sưa tối ngày.


Ở đây mình muốn hỏi giữa 1 anh đàn ông biết nhậu và một anh không biết nhậu thì chị em thích ai hơn?


Rất cảm ơn mọi người.