Chào các bạn.

Đây là chủ đề tâm linh mà rất nhiều người qtam cũng như không hiểu về vấn đề này.

Nay mình lập chủ đề này. Các bạn hãy cùng vào thảo luận về bùa ngải yêu nhé.

Các bạn đã bao giờ nghĩ đến, dùng đến hay thấy ai sử dụng ngải bùa yêu chưa?