Theo trailang thì không nên, thế này khác gì tuyên chiến với chồng :ptrailang