Con gaùi beù boûng cuûa meï ôi ! Meï xin loãi con , meï caûm thaáy coù loãi vôùi con nhieàu quaù . Môùi maáy thaùng tuoåi maø meï khoâng coù ñieàu kieän chaêm soùc con cho thaät toát , meï coù loãi nhieàu . Cô quan meï xa quaù , khoâng theå veà nhaø ñeå chaêm con ñöôïc , con ôû vôùi oâng baø coøn nhieàu hôn vôùi meï . Meï bieát con nhôù meï laém nhöng khoâng theå laøm khaùc ñöôïc con aø . Meï caûm thaáy coù loãi quaù ! Neáu meï coá gaéng ñaáu tranh theâm moät chuùt , hy sinh coâng vieäc theâm moät chuùt meï ñaõ ñöôïc ôû gaàn con roài. Nhöng meï tham vieäc quaù , roài nhöõng cuoäc thi thoá chuyeân moân cöù cuoán meï vaøo , thôøi gian meï daønh cho con moät ít ñi . Hoâm nay con beänh , nhìn con beù boûng treân tay nguû thieáp ñi maø nöôùc maét coøn traøn truïa , meï thöông quaù , coù loãi vôùi con quaù , con luùc naøy oám ñi nhieàu . Söï löïa choïn cuûa meï sai roài con yeâu aï ! Nhöng vaãn khoâng theå naøo laøm khaùc ñöôïc , naêm hoïc môùi ñi ñöôïc gaàn moät nöûa , nhöõng cuoäc thi vaãn coøn ôû phía tröôùc , tha loãi cho meï nheù. Coá gaéng leân con yeâu , chaéc chaén ñeán heø meï seõ daønh troïn cho con gaùi yeâu cuûa meï . Cho meï xin loãi con , con yeâu cuûa meï .