cac mẹ thông thái guips em với sau 14 ngày chuyên phôi beta có 10,11 có hy vọng không các mẹ ơi.