E mạn phép lập tầng mới nhé. Hy vọng lần này chuyển phôi thành công, beta cao vút. Mấy mẹ beta cao ủn mông cho tầng mới nhé