Mình mới tập đầu nên vừa mừng vừa lo lắng. Các mẹ bị phù chân từ tuần thứ bao nhiêu vậy ạ!