Hôm trước nhờ kinh nghiệm của các mẹ trên WTT, mẹ cháu down được vở tập viết có mẫu chữ học trò để cháu rèn trong hè. Khổ thân,


cái con virus nó ăn sạch ổ C của mẹ cháu, cài lại thế là mất tiêu cái bài tập viết đó. Mẹ nào biết chỉ giúp mẹ cháu với, cái đường link ấy.


Mẹ cháu cảm ơn nhiều.