Thấy bên *** có topic này hay quá, không biết WTT đã ai post chưa, mạn phép copy sang đây để các bố mẹ nuôi dạy các con yêu.


1. Series giáo trình "My Book Of Number Games (Kumon Workbooks)":


Độ tuổi từ 3,4,5:


My Book of NUMBER GAMES 1-70Giúp bé yêu học giỏi toán theo phương pháp Kumon của Nhật. Kết nối các dấu chấm bài tập trên các trang số lẻ của cuốn sách cung cấp cho trẻ em có cơ hội để trở thành quen thuộc với các khái niệm về số thứ tự trong khi thưởng thức trò chơi "đoán ai là ẩn". Các bài tập màu số trên các trang số được thiết kế để tăng cường sự công nhận số. Hai khả năng này là rất quan trọng cho việc tạo ra cơ sở để bổ sung các kỹ năng phép trừ và xa hơn nữa.


My Book of NUMBERS 1-30Cho bé yêu học giỏi tóan theo phương pháp Kumon của Nhật. Thông qua sự kết hợp của truy tìm và đọc trước bài tập, cuốn sách này khuyến khích trẻ em để thực hành viết số 1-9 nhiều lần cho đến khi trở thành thói quen. Trong khi cải thiện khả năng kiểm soát cơ bản bút chì và học tập theo số thứ tự số 1-30, trẻ em tự nhiên tiếp xúc với thế giới số.


Độ tuổi từ 4,5,6: My Book of SIMPLE ADDITIONCho bé yêu học giỏi tóan theo phương pháp Kumon của Nhật. Cuốn sách này tập trung vào việc giúp đỡ trẻ em tìm hiểu làm thế nào để thêm số 1và 2 con số khác. Kỹ năng này rất cơ bản toán học. Bằng cách sử dụng cuốn sách này, trẻ em sẽ có thể hiểu được, mà không có khó khăn, khái niệm bổ sung bằng cách liên tục theo dõi và đọc số đầu tiên và sau đó dần dần chuyển sang phép tóan cộng bao gồm các số từ 1 và 2.


Độ tuổi từ 5,6,7: My Book of AdditionĐộ tuổi từ 6,7,8: My Book of Simple Subtraction
2. California Algebra 1: Concepts, Skills, and Problem SolvingCalifornia Algebra 1 SE 0078778522.pdf.001


California Algebra 1 SE 0078778522.pdf.002


California Algebra 1 SE 0078778522.pdf.003


California Algebra 1 SE 0078778522.pdf.004McGraw-Hill/Glencoe 2007 | ISBN: 0078778522 | 755 pages | PDF | 36 Mb


"California Algebra 1" has been developed to help all students achieve a better understanding of mathematics and improve their mathematics scores on assessments. "California Algebra 1" helps all students become better problem solvers with the unique approach to interweaving skills, concepts, and word problems in Get Ready for the Chapter, in Study Guide and Review, and throughout the exercises.


3. California Algebra 2: Concepts, Skills, and Problem SolvingAlgeebra 2.pdf.001


Algeebra 2.pdf.002


Algeebra 2.pdf.003


Algeebra 2.pdf.004


Algeebra 2.pdf.005


California Algebra 2: Concepts, Skills, and Problem Solving


Publisher: McGraw-Hill/Glencoe | Pages: 873 | 2007 | ISBN: 0078778565 | PDF | 66,36 MB


"California Algebra 2" has been developed to help all students achieve a better understanding of mathematics and improve their mathematics scores on assessments. "California Algebra 2" helps all students become better problem solvers with the unique approach to interweaving skills, concepts, and word problems in Get Ready for the Chapter, in Study Guide and Review, and throughout the exercises.4. "California Algebra Readiness: Concepts, Skills, and Problem Solving", Jack PriceCalifornia Algebra Readiness-Concepts, Skills, and Problem Solving.pdf.001


California Algebra Readiness-Concepts, Skills, and Problem Solving.pdf.002


California Algebra Readiness-Concepts, Skills, and Problem Solving.pdf.003


McGraw-Hill/Glencoe | 2008 | ISBN: 0078777372 | 574 pages | PDF | 30.9 MB


"California Algebra Readiness" is focused, organized, and easy to follow. The program shows students how to read, write, and understand the unique language of mathematics, so that they are prepared for every type of problem-solving and assessment situation.


Reading age for native speakers: Middle School students


5. Pre-Algebra, Student EditionMcGraw-Hill Companies,Inc., 2007 - 792 pages


Pre_Algebra.pdf.001


Pre_Algebra.pdf.002


Pre_Algebra.pdf.003


Pre_Algebra.pdf.004


Pre_Algebra.pdf.005


THE PROGRAM STUDENTS NEED; THE FOCUS TEACHERS WANT!


Glencoe Pre-Algebra is a key program in our vertically aligned high school mathematics series developed to help all students achieve a better understanding of mathematics and improve their mathematics scores on today’s high-stakes assessments.


6. California Mathematics_Grade 1California Mathematics_Grade 1.001


California Mathematics_Grade 1.002


California Mathematics_Grade 1.003


California Mathematics_Grade 1.004


Chapter 1Patterns and Number Sense


Chapter 2Understanding Addition


Chapter 3Understanding Subtraction


Chapter 4Data and Graphs


Chapter 5Addition Strategies to 12


Chapter 6Subtraction Strategies to 12


Chapter 7Time


Chapter 8Numbers to 100


Chapter 9Measurement


Chapter 10Addition and Subtraction Strategies to 20


Chapter 11Money


Chapter 12Geometry


Chapter 13Place Value


Chapter 14Two-Digit Addition and Subtraction7. Oxford Activity Books for Children – Book 1 to 6Activity Book for Children 1


Activity Book for Children 2


Activity Book for Children 3


Activity Book for Children 4


Activity Book for Children 5


Activity Book for Children 6


Dùng phần mềm FFSJ v.3.3 để joint nhé.