Mình thấy các mẹ đau đầu cho con thi rồi chọn trường quá trời. Mình nhớ lúc mình còn đi học làm gì mà khó khăn dữ vậy?