các mẹ cần phải xác định mục đích rõ ràng cho con học tiếng anh để làm gì.rồi sau đó mới chọn đến việc học trung tâm nào. học phí ra sao. có như vậy việc đầu tư của các mẹ mới hiệu quả !!!