Các mẹ làm cách nào để đêm bé không đạp chăn ra không? Buổi đêm đắp chăn chỉ quay đi quay lại là bé đạp ra ngay lập tức. Mẹ tỉnh liên tục thì còn đắp lại được chứ ngủ quên giật mình dậy là y rằng thấy cái chăn một nơi con một nơi rùi mà trời thì lạnh. Các mẹ cho xin cao kiến với