Đang cần mua miếng ghép xốp trải sàn mà tìm mỏi mắt không thấy người thanh lý.


Có ai thanh lý không để cho mình.