con em sinh non ở tuần 31 nay bé được hai tháng rưỡi gọi thù cũng biết nhìn theo một tí vậy cho em hỏi biết nhìn theo tiếng gọi vậy thì độ khoảng bao lâu nữa là có thể góng được