- Bạn đã làm thẻ căn cước công dân ?

- Bạn chưa làm thẻ căn cước công dân ?

- Bạn đã được nhận thẻ căn cước công dân ?

- Bạn chưa được nhận thẻ căn cước công dân ?

Bạn  có biết những con số trên thẻ căn cước công mà bạn đang , đã ,sẽ dùng có ý nghĩa như thế nào  ?

hình ảnh