Xin hoi BS trực tiếp thoa dầu dưởng da len da em be hay la pha vào nước khi tấm em be cách nào thi tốt hơn? Loại dầu nào thì tốt hơn cho da em be? Xin cảm ơn BS