Mình đang muốn tìm cuốn sách Vui học từ vựng tiếng Anh của NXB Giáo dục. Vì sách xuất bản khá lâu rồi nên đi tìm mãi chỉ được quyển 2. Nếu mẹ nào có cuốn sách này tập 1 đã dùng rồi hoặc đang dùng thì cho mình mua lại hoặc mượn để photo nhé. Đây là sách của NXB Giáo dục, có 2 cuốn, cuốn 1 có màu xanh. Tác giả là Song Phúc. Cảm ơn các mẹ.