Minh xin cac me thong thai tu van cho minh chut xiu voi. Minh dang dinh cho con hoc ocgan o truong VIP school vi thay co so vat chat rat tot. Moi truong sach dep va tien di lai. Tuy nhien mot so me lai noi rang nen cho con hoc o Magic Music.Me nao da cho con hoc o VIP school (hoac o Magic Music) thi cho minh xin y kien nhan xet voi nhe (co giao co nhiet tinh khong, co yeu tre khong va co phuong phap day phu hop voi tre con khong?).Cam on cac me nhieu va hy vong som nhan duoc thong tin cua cac me. (minh sorry vi may tinh khong type duoc tieng Viet).