Đến giờ, khi chúng tôi đã trưởng thành, bố vẫn luôn quan tâm đế công việc cũng như cuộc sống của các con, luôn hỏi thăm con gái và con rể có nhiều việc làm không? Để cho bố được yên tâm, chúng tôi luôn báo cáo tình hình với bố.