Bố tôi tuy không có điều kiện học hành tới nơi tới chốn,nhưng bố luân dạy chúng tôi phải cố gắng học hành để sau nay làm việc thuận lợi. Nhờ có bố mà chúng tôi mới có ngày hôm nay