Hạnh phúc không tự dưng mà có,chúng ta cần phải vun đắp mỗi ngày. Bố thường nói với chúng tôi như vậy, để mong chúng ta biết tự tạo hạnh phúc cho riêng minh.