Nếu chúng ta không ngừng phấn đấu, sẽ bị lạc hậu và không bắt kịp thời đại. Đây là câu nói của bố khi dạy chúng mình.Mình thấy nó thật đúng.