Trước đây, quê nội tôi có quan niệm"không cần cho con gái học cao, vì con gái lớn gả đi lấy chồng là xong".Nhưng bố tôi phản đối kịch liệt quan điểm đó, bố cho chúng tôi con gái và trai đều đi học đàng hoàng, và luôn động viên chúng tôi học tốt. Và mọi thứ bố làm cho chúng tôi khiến chúng tôi vô cùng biết ơn