Ngó nghiêng đã thấy Hội các mẹ sinh đầu năm 2008 mình thèm nhỏ giãi vì vẫn đứng ngoài chưa nhập hội được! :Sick: Đành mạo muội lập topic này để các mẹ mong có baby năm 2008 vào đây chia sẻ kinh nghiệm, buôn bán xả sờ trét, ... nhằm đạt mục tiêu tối thượng là có baby năm 2008! :) Mong tất cả các mẹ đều được toại nguyện! :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: