Một bộ tài liệu chi tiết và đầy đủ về cách đọc những thông số trên lốp xe ô tô.
Bộ tài liệu "Cách đọc thông số lốp xe ô tô" là một bộ tài liệu cơ bản về cách đọc các thông số ghi trên lốp xe ô tô - Một bộ tài liệu không thể thiếu cho bất kì KTV chẩn đoán ô tô chuyên nghiệp nào khi mới bắt đầu sửa chữa xe ô tô.
Link download :Dropbox : https://www.dropbox.com/home?preview=CachDocThongSoLopXeOto.docx


Scribd : https://www.scribd.com/document/317488108/Cach-%C4%91%E1%BB%8Dc-thong-s%E1%BB%91-l%E1%BB%91p-xe-o-to


Mediafire : https://www.mediafire.com/?89pagjmimmjo970


Slideshare : http://www.slideshare.net/thienphong2/cch-c-thng-s-lp-xe-t


Issuu : http://issuu.com/thienphong/docs/cachdocthongsolopxeoto.docx?workerAddress=ec2-52-90-44-137.compute-1.amazonaws.com


BOX : https://app.box.com/files/0/f/0/1/f_72911643165


4share : http://4share.vn/f/7044494745434542/CachDocThongSoLopXeOto.docxTài liệu có tham khảo từ một số nguồn trên Internet !
Đọc thêm : vệ sinh kim phun xăng điện tử miễn phí !