Có mẹ nào biết chỗ bán nước cốt gà Brand thì chỉ em vơi.:)