Topic " Mời tham gia Baking Challenge (tầng 2) " đã hơn 100 trang, Kiwi mạn phép mở topic mới ở đây để các bạn tiếp tục chặng đường chinh phục "thử thách đường bột" :LoveStruc::LoveStruc:


Chúc các bạn ngày càng làm bánh giỏi :Rose::Rose: