Cs này mệt mỏi quá , càng cố gắng càng bế tắc và k lối thoát . 18 năm đất khách quê người k sự giúp đỡ , hay động viên từ gia đình , mình sống k đến nỗi mà đời gặp toàn bạn bè vô ơn k bằng con chó . Giúp đỡ ngưòi để ngưòi đẩy mình vào chỗ chết , nta sống trên mồ hôi và nước mắt của người khác mà sao nta lại sống ung dung vậy . Giúp vật , vật trả ơn ,giúp ngưòi ngưòi trả oán đúng quá . Giúp ngưòi khác mà sao mình cần gíup đỡ lại k có 1 ai dơ tay ra vậy ? Muốn kết thúc tất cả quá 😭