Click để xem toàn bộ cách làm, và nhiều mẹo vặt hay mà chị em không nên bỏ qua https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbFeg13XHCj0&h=kAQGAE6lx&s=1