Đây là các câu chuyện chia sẻ về tư duy ngược giúp người giàu luôn biết cách kiếm thật nhiều tiền mà người bình thường với lối tư duy bình thường không sao hiểu nổi.