Mình chia sẻ những bông hoa trong vườn và ngoài đường, để mọi người ở nhà ngắm cho đỡ buồn trong mùa 


. Hoa thật đẹp nhưng mà nở vào thời điểm này không có người ngắm buồn quá đi Loading interface...