Khám phá, trải nghiệm các điểm tham quan tại Khu Di tích lịch sử Quốc Gia đặc biệt Đền Hùng nhằm tăng cường giáo dục cho học sinh về cội nguồn dân tộc...

Khi tiếp cận hai lĩnh vực Du lịch và Giáo dục, chúng ta thấy có điểm chung cơ bản là cả hai lĩnh vực đều cùng hướng tới mục tiêu xây dựng con người, hướng tới giá trị “ Chân – Thiện – Mỹ ”, nếu Giáo dục là đào tạo nên con người toàn diện với đầy đủ các yếu tố: Đức – Trí- Thể –Mỹ – Lao, thì Du lịch ngoài các yếu tố trên còn hình thành nên con người có tố chất Quốc tế. Nhiều yếu tố Giáo dục nằm ngay trong Du lịch: từ việc chuẩn bị chu đáo cho những chuyến đi, cách sử dụng kết hợp các phương tiện di chuyển, cách ăn uống sinh hoạt, ngủ, nghỉ sao cho an toàn, gọn nhẹ, tiết kiệm… ngoài ra khi trải nghiệm cùng du lịch học sinh còn được nâng cao sức khỏe, sức bền điều rất cần thiết trong phát triển thể chất của lứa tuổi này. Các địa điểm du lịch đẹp làm tăng mỹ cảm cho các em, đặc biệt khi các em được tới tham quan, khám phá các khu du lịch có yếu tố lịch sử thì các em sẽ được giáo dục sâu sắc về cội nguồn dân tộc, nâng cao tinh thần yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn.

Xem thêm: https://dulichphutho.com.vn/vi/tin-tuc-su-kien/gioi-thieu-quang-ba/kha-m-pha-tra-i-nghie-m-ca-c-die-m-tham-quan-ta-i-khu-di-ti-ch-li-ch-su-quo-c-gia-da-c-bie-t-de-n-hu-ng-nha-m-tang-cuo-ng-gia-o-du-c-cho-ho-c-sinh-ve-co-i-nguo-n-dan-to-c-4862.html