Xin chào các bố bé, mẹ bé.


Bé gái nhà em được hai tháng tuổi rồi. Mối lần đi tiểu là bé khóc dữ lẵm. Mong các bác chỉ giúp em là phải làm sao.